Arduino referenční příručka

Z Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje přehled všech použitelných příkazů pro arduino s odkazy na české popisy. Pokud jsem na něco zapomněl a nebo něco není úplně srozumitelné tak uvítám návrhy na zlepšení.

Jednotlivé stránky doplňuji rychlostí mě vlastní :-)

Přehled

Struktura programu Proměnné Funkce
setup()
loop()

Řídicí struktury

if

if...else

for

switch case

while

do... while

break

continue

return

goto

Další syntaxe

; (středník)
{} (složené žávorky)
// (komentář na jeden řádek)
/* */ (víceřádkový komentář)
#define
#include

Aritmetické operátory

= (přiřazení)
+  (součet)
- (odečet)
* (násobek)
/ (delěno)
% (modulo)

Srovnávací operátory

== (rovná se)
!= (nerovná se)
< (menší než)
> (větší než)
<= (menší než nebo roven)
>= (větší než nebo roven)

Logické operátory

&& (and)
|| (or)
! (not)

Oprátory přístupu k ukazatelům

* dereference operator
& reference operator

Bitové operátory

& (bitový and)
| (bitový or)
^ (bitový xor)
~ (bitový not)
<< (bitový posun doleva)
>> (bitový posun doprava)

Složené operátory

++ (increment)
-- (decrement)
+= (compound addition)
-= (compound subtraction)
*= (compound multiplication)
/= (compound division)
&= (compound bitwise and)
|= (compound bitwise or)

Konstanty

HIGH | LOW
INPUT | OUTPUT|INPUT_PULLUP
true | false
integer constants
floating point constants

Datové typy

void

boolean

char

unsigned char

byte

int

unsigned int

word

long

unsigned long

short

float

double

string - char array

String - object

array

Převody

char()

byte()

int()

word()

long()

float()

Variable Scope & Qualifiers

variable scope

static

volatile

const

Pomocné funkce

sizeof()

Digitální I/O

pinMode()

digitalWrite()

digitalRead()

Analogové I/O

analogReference()

analogRead()

analogWrite() - PWM

pouze pro Arduino Due

analogReadResolution()

analogWriteResolution()

Pokročilé I/O

tone()

noTone()

shiftOut()

shiftIn()

pulseIn()

Čas

millis()

micros()

delay()

delayMicroseconds()

Matematika

min()

max()

abs()

constrain()

map()

pow()

sqrt()

Trigonometrie

sin()

cos()

tan()

Náhodná čísla

randomSeed()

random()

Bity a bajty

lowByte()

highByte()

bitRead()

bitWrite()

bitSet()

bitClear()

bit()

Vnější přerušení

attachInterrupt()

detachInterrupt()

Přerušení

interrupts()

noInterrupts()

Komunikace

Serial

Stream

USB (pouze pro Leonardo a Due)

Keyboard

Mouse